ลืมรหัสผ่าน? 
 
Facebook Twitter Youtube
 • zzz2.jpg
 • zzz3.jpg
 • zzz4.jpg
 • zzz5.jpg
 • zzz6.jpg
 • zzz7.jpg
 • zzz8.jpg
 • zzz9.jpg
 • zzz10.jpg
 • zzz11.jpg
 • zzz12.jpg
 • zzz13.jpg
 • zzz14.jpg
 • zzz15.jpg
การบัญชีชั้นกลาง 1
Teacher:
Released: 17-08-2012
Level: Beginner
Price: 3000
Table of Contents
Get access to all the tutorials in the course now!  
Viewed Level
เงินสดย่อย
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 1

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 2

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 3

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 4

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 5

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 6

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 7

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 8

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 9

แก้วใน 1

แก้วใน 2

แก้วใน 3

แก้วใน 4

แก้วใน 5

กิตติชัย 1

กิตติชัย 2

กิตติชัย 3

กิตติชัย 4

กิตติชัย 5

จอมใจ 1

จอมใจ 2

จอมใจ 3

จอมใจ 4

ลุงเฉื่อย 1

ลุงเฉื่อย 2

ลุยเฉื่อย 3

สาม 1

สาม 2

สาม 3

ปิยะพงษ์การค้า 1

ปิยะพงษ์การค้า 2

ปิยะพงษ์การค้า 3

สุราษฏร์ 1

สุราษฏร์ 2

ใบไม้ 1

ใบไม้ 2

ฮาเดส 1

ฮาเดส 2

ฮาเดส 3

เนื้อหา งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร PDF

ลูกหนี้การค้า
ตั๋วเ้งินรับ
สินค้าคงเหลือ
เงินลงทุน
เงินลงทุน 2

เงินลงทุน 3

เงินลงทุน 4

เงินลงทุน 8.1

เงินลงทุน 8.2

เงินลงทุน 9

เงินลงทุน 10

กนกพร 1/3

กนกพร 2/3

กนกพร 3/3

พร้อมมิตร 1/3

พร้อมมิตร 2/3

พร้อมมิตร 3/3

ธีระชัย 1/2

ธีระชัย 2/2

ปากพนัง 1/4

ปากพนัง 2/4

ปากพนัง 3/4

ปากพนัง 4/4

สุมาตรา 1/4

สุมาตรา 2/4

สุมาตรา 3/4

สุมาตรา 4/4

เงินลงทุน 5

ราคาทุน ราคาตามบัญชี และราคายุติธรรม

สาเหตุที่เงินลงทุนทั่วไปไม่ปรับมูลค่าสิ้นปี

เหตุผลในการเลือกลงทุนตราสารทุนหรือตราสารหนี้

ความแตกต่างระหว่างเงินลงทุนเพื่อนค้ากับเงินลงทุนเผื่อขาย

ความแตกต่างระหว่างหุ้นสามัญกับหุ้นบุริมสิทธิ

ตราสารหนี้ ตราสารทุน คืออะไร

ปรับปรุงดอกเบี้ยสิ้นปี กรณีเงินลงทุนเพื่อค้า

ทำไมเงินลงทุนเพื่อค้าตราสารหนี้จึงไม่ตัดส่วนเกิน ส่วนต่ำ

ความแตกต่างระหว่างบริษัทเอกชนกับบริษัทมหาชน

เงินลงทุน 7

เงินลงทุน 1

เงินลงทุน 6

เนื้อหา เงินลงทุน PDF

ต้นทุนสินทรัพย์ถาวร
การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรงอย่างละเอียด 1

ค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรงอย่างละเอียด 2

ค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรงอย่างละเอียด 3

ค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรงอย่างละเอียด 4

การคำนวณค่าเสื่อมราคาแบบต่างๆ 1

การคำนวณค่าเสื่อมราคาแบบต่างๆ 2

การคำนวณค่าเสื่อมราคาแบบต่างๆ 3

การคำนวณค่าเสื่อมราคาแบบต่างๆ 4

การคำนวณค่าเสื่อมราคาแบบต่างๆ 5

การคำนวณค่าเสื่อมราคาแบบต่างๆ 6

การเปลี่ยนแปลงการคำนวณค่าเสื่อมราคา

การเปลี่ยนแปลงการคำนวณค่าเสื่อมราคา

การคำนวณค่าเสื่อมราคาไม่เต็มปี 1/4

การคำนวณค่าเสื่อมราคาไม่เต็มปี 2/4

การคำนวณค่าเสื่อมราคาไม่เต็มปี 3/4

การคำนวณค่าเสื่อมราคาไม่เต็มปี 4/4

ค่าเสื่อมราคา

มูลค่าคงเหลือในการคำนวณค่าเสื่อมราคา

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน

นครปฐม 1/2

นครปฐม 2/2

ขอนแก่น

สุพรรณบุรี 1/2

สุพรรณบุรี 2/2

โรงพยาบาล 1/2

โรงพยาบาล 2/2

สีแดง

สีดา

การด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
การตีราคาสินทรัพย์ใหม่
การขายสินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ตัดจ่ายทรัพยากรธรรมชาติ
เงินสดและรายการเที่ยบเท่าเงินสด(ม.สุโขทัย)
ตั๋วเงินรับ(ม.สุโขทัย)
Get access to all the tutorials in the course now!  
Description

เนื้อหาสินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

Price
Teacher

Courses by this teacher

NameLevelRelease Date
การบัญชีชั้นต้น 1 17-08-2012
การบัญชีชั้นกลาง 1 17-08-2012
ภาษีอากรและจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี 17-08-2012
การบัญชีต้นทุน 1 17-08-2012
การบัญชีบริหาร 17-08-2012
ติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร วิชาการบัญชี 17-08-2012
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 17-08-2012
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 17-08-2012
การบัญชีชั้นต้น 2 17-08-2012
การบัญชีชั้นกลาง 2 17-08-2012
วิธีการใช้ Express ต่างๆ 05-02-2013
ติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร วิชาการสอบบัญชี 01-07-2013
การบัญชีต้นทุนระดับ ปวส. 04-05-2014
ติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร วิชาประมวลฯ 25-09-2014
การบัญชีต้นทุน2(ปวส.) 14-10-2014
การบัญชีต้นทุน1(ปวส.) 15-10-2014
ทำบัญชีจากเอกสารจริงด้วยโปรแกรมExpress-ธุรกิจผลิตสินค้า 18-04-2016
การบัญชีชั้นสูง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 18-04-2016
ระบบการสะสมต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปตามวิธีต้นทุนงานสั่งทำ 25-04-2016
ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา 03-05-2016
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 03-05-2016
ภาษีธุรกิจและการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี 03-05-2016
ทำบัญชีจากเอกสารจริงด้วยโปรแกรม Express - ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 29-07-2016
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจภาษี 17-10-2016
เจาะลึกการจ่ายเงินปันผลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 18-10-2016
สุดยอดนักบัญชี 15-11-2016
ทำบัญชีจากเอกสารจริงด้วยโปรแกรม Express - ธุรกิจนำเข้าส่งออก 14-11-2018
วางระบบบัญชี รุ่นที่ 4 21-06-2019
คอร์ส ธุรกิจร้านทอง รุ่น2 25-06-2019
วิเคราะห์งบการเงิน รุ่นที่3 21-09-2019
การบัญชีพื้นฐาน รุ่นที่ 3 21-09-2019
สอนประกอบอาชีพอิสระ : การจดจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง และเลิกกิจการทั้งกรมพัฒฯ และกรมสรรพากร 21-09-2019
ทำบัญชีธุรกิจซื้อมาขายไป/บริการ- ด้วยโปรแกรม Express 06-10-2019
ปิดบัญชีและออกงบการเงินจากเอกสารจริง รุ่นที่ 19.5 03-11-2019
express ซื้อมาขายไป รุ่นที่ 6 24-11-2019
วันที่ 31/1/63 (4) วงจรบัญชี วันศุกร์ 08-02-2020
วันที่ 24/1/63 (3) วงจรบัญชี วันศุกร์ 08-02-2020
ติว ต้นทุนช่วงการผลิต 22-02-2020
Requirements

Others:


Books:


Misc.:


เกี่ยวกับเรา
////สถาบันYellowการบัญชี\\\\
__สถาบันอบรมสัมมนาบัญชี-ภาษี__
ภาคปฏิบัติระดับ 1 ของประเทศไทย

- อบรมบัญชี-ภาษี
- ติวCPA
- ติวTA 3วิชา
- วิทยากรบัญชี-ภาษี
- ปรึกษาบัญชี/ภาษี
- รับทำบัญชี , ปิดบัญชี
- รับตรวจสอบบัญชี/ภาษี
- รับวางระบบบัญชี/ภาษี
- รับจดจัดตั้งบริษัท, หจก.
- รับเปลี่ยนแปลงบริษัท, หจก.
- รับจดทะเบียนเลิกกิจการ
- ขายโปรแกรม Express

และมีเฟรนไชส์สำนักงานบัญชีYellow
ทั่วประเทศไทย
T
el : 097-0091656
Tel : 085-3111669
ID line@ : @yellowtraining

(เพิ่มเพื่อนไลน์สามารถสแกน QR Code
หรือคลิกที่รูปด้านล่าง)

สถาบัน Yellow การบัญชี

เรียนบัญชีออนไลน์ฟรี ติวบัญชี (E-learning) สอนบัญชีภาคปฏิบัติด้วยโปรแกรม Express วางระบบบัญชี รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี
ติว TA และ ติว CPA

เลขที่ 66/134-135 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
หยุดทุกอาทิตย์

เบอร์โทร: 097-009-1656 , 085-311-1669
E-mail : yellow@yellowacc.com
ID Line : @yellowtraining
© 2012-2022   Yellow Accounting    all rights reserved.

Yellow Accounting & Training
Study online Accounting courses for free. Traning include real life situation using Express Program.
Setup accounting system and management system. We help managed and vertify account.
Train for Tax Auditor & Certified Public Accountant. We have franchises around Thailand.

Address : 66/134-135 Phahonyothin Road Anusawari Bang Khen Bangkok 10220
Closed every Sunday

Contant Number: +669 7009 1656, +668 5311 1669
Email: yellow@yellowacc.com
ID Line : @yellowtraining
© 2012-2021   Yellow Accounting    all rights reserved.

Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /home/yellow/domains/yellowaccounting.com/public_html/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 223