ลืมรหัสผ่าน?  
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
 
Facebook Twitter Youtube
 • xaa-02.jpg
 • xaa-03.jpg
 • xaa-04.jpg
 • zza-01.jpg
 • zza-02.jpg
 • zza-03.jpg
 • zza-04.jpg
 • zza-05.jpg
 • zza-06.jpg
 • zza-07.jpg
 • zza-09.jpg
 • zza-10.jpg
 • zza-11.jpg
 • zza-14.jpg
 • zza-15.jpg
 • zza-17.jpg
 • zza-18.jpg
 • zza-20.jpg
 • zza-21.jpg
 • zza-22.jpg
ยินดีต้อนรับ
////สถาบันYellowการบัญชี\\\\
__สถาบันอบรมสัมมนาบัญชี-ภาษี__
ภาคปฏิบัติระดับ 1 ของประเทศไทย

- อบรมบัญชี-ภาษี
- ติวCPA
- ติวTA 3วิชา
- วิทยากรบัญชี-ภาษี
- ปรึกษาบัญชี/ภาษี
- รับทำบัญชี , ปิดบัญชี
- รับตรวจสอบบัญชี/ภาษี
- รับวางระบบบัญชี/ภาษี
- รับจดจัดตั้งบริษัท, หจก.
- รับเปลี่ยนแปลงบริษัท, หจก.
- รับจดทะเบียนเลิกกิจการ
- ขายโปรแกรม Express

และมีเฟรนไชส์สำนักงานบัญชีYellow
ทั่วประเทศไทย
ID line@ : @yellowtraining
T
el : 097-009-1656
Tel : 062-262-2916
Accounting Article
เลือกโปรแกรมบัญชีอย่างไร
สิ่งสำคัญต่อไปที่ต้องทำในการจัดระบบบัญชีเพื่อการจัดการ คือการเลือกหาโปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมกับ ธุรกิจของเรามาใช้ เพื่อความมีประสิทธิภาพรวดเร็ว ประหยัดคนและประหยัดเวลา การเลือกโปรแกรมบัญชี ท่านจะต้องเปิดโอกาสให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องของท่านได้มีส่วนร่วมในการสรรหา ด้วยเพราะเคยเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ ว่าผู้บริหารเป็นผู้เลือกและตัดสินใจ พอซื้อเสร็จก็โยนให้ฝ่ายบัญชีไปใช้ ปรากฎว่าฝ่ายบัญชีรู้สึกว่าถูกบังคับ ก็เลยเกิดการต่อต้านหรือเกิด ความไม่ชอบและไม่ให้ความร่วมมือจนในที่สุดก็กลายเป็นความล้มเหลว ปัจจัยที่จะต้องพิจารณาในการเลือกโปรแกรมบัญชีมีดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น
สินทรัพย์ หมายถึง สิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนอันมีมูลค่า ซึ่งบุคคลหรือกิจการเป็นเจ้าของ หรือสามารถถือเอกประโยชน์ได้จากกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ อสังหาริททรัพย์ สินธิ์เรียกร้อง มูลค่าที่ได้มา รายจ่ายที่ก่อให้เกิดสิทธิ์ และรายจ่ายของงวดบัญชีถัดไป จากความหมายดังกล่าว
สินทรัพย์ในทางบัญชีมีหลายลักษณะดังนี้

- สินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินหรือเทียงเท่าเงิน เช่น เงินสด และตั๋วเงินรับต่าง ๆ
- สินทรัพย์ที่เป็นสิทธิเรียกร้อง เช่น ลูกหนี้
- สินทรัพย์ที่มีตัวตน เช่น ที่ดิน อาคาร รถยนต์
- สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สัมปทาน
- รายจ่ายที่จ่ายไปแล้วจะให้ประโยชน์ต่องวดบัญชีถัดไป ได้แก่ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าประเภทต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม...
 


สถาบัน Yellow การบัญชี

เรียนบัญชีออนไลน์ฟรี ติวบัญชี (E-learning) สอนบัญชีภาคปฏิบัติด้วยโปรแกรม Express วางระบบบัญชี รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี
ติว TA และ ติว CPA
เลขที่ 34/135 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

หยุดทุกอังคาร-วันพุธ 

เบอร์โทร : 097-009-1656 , 085-311-1669
E-mail : training@yellowacc.com
ID Line : @yellowtraining
© 2012-2020   Yellow Accounting    all rights reserved.