Forgot your password?  
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
 
Facebook Twitter Youtube
 • 1.jpg
 • 3.59.jpg
 • 4.59.jpg
 • 4a.jpg
 • 6.59.jpg
 • 11a.jpg
 • 12.112.jpg
 • 12.jpg
 • 12a.jpg
 • 111111111111.jpg
 • 1111111111111.jpg
 • img_11593.jpg
 • img_13203.jpg
 • img_24283.jpg
 • k2.jpg
 • k3.jpg
 • k5.jpg
 • k6.jpg
 • k7.jpg
 • picture 339.jpg

สอนทำบัญชีด้วยโปรแกรม Express ประจำเดือนเมษายน
จบไปแล้วอีกหนึ่งรุ่น สำหรับคอร์ส
เรียนทำบัญชีภาคปฏิบัติ จากเอกสารจริง
ด้วยโปรแกรม Express
ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2559
 
อบรมการใช้โปรแกรมExpress สำหรับงานบัญชีในธุรกิจเกษตรกรรม
ระหว่างวันที่ 9-10/03/59
 

 
ติวเตอร์ : การบัญชีชั้นสูง2
ติวเตอร์วิชาการบัญชีชั้นสูง2(งบการเงินรวม)
26/02/59 ติวก่อนสอบให้นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

สอนทำบัญชีให้กับนักธุรกิจ Amway
ขอขอบคุณ..นักธุรกิจAmway
ที่รวมกลุ่มกันมาจากทั่วสารทิศเพื่อมาเรียนกับเรา 
ระหว่างวันที่ 17-18/02/2559

วิทยากร เกริกวิทยาลัย เรื่อง แนะนำอาชีพนักบัญชี

วิทยากรรับเชิญ เรื่อง แนะนำอาชีพนักบัญชี
นักศึกษาเกริกวิทยาลัย ระดับปวช.และปวส.
ในวันที่ 16/02/2559
 

เกี่ยวกับเรา

คำถามที่ถูกถามบ่อย

1 ทำคลิปวีดีโอการสอนมาตั้งแต่เมื่อไหร่

ตอบ ตั้งแต่ต้นปี 2009 แต่ช่วงนั้นเป็นแค่เพียงไรท์ใส่แผ่นให้ น.ศ.นำกลับไปดูที่บ้านได้ครับ

2. ทำไมถึงนำคลิปวีดีโอมาลงในYoutubeให้ผู้อื่นดูเป็นสาธารณะ

ตอบ ต้องการลดต้นทุนค่าแผ่น DVD ให้ักับน.ศ.ครับ

3. สถาบันYellowการบัญชี เกิดขึ้นมาเพื่ออะไร

ตอบ ต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้เสริมหลักสูตรทางด้านบัญชีฟรีสำหรับทุกคน

ปล. ควรต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะครับ หากไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกอาจทำให้มองไม่เห็นบางเนื้อหาที่อยู่ในเว็ปไซด์

การบัญชีชั้นกลาง 2
Teacher: มานพ สีเหลือง
Released: 17-08-2012
Level: Intermediate
Price: 500
Table of Contents
Get access to all the tutorials in the course now!  
Viewed Level
บริษัทจำกัด
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน(ระยะยาว) 1

ความหมายของหุ้นกู้ 2

ขายหุ้นกู้ในอ้ัตราร้อยละ 3

ขายหุ้นกู้ในมูลค่าปัจจุบัน 4

ส่วนเกิน ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ 5

ส่วนเกิน ส่วนลด ขายในอัตราร้อยละ 6

ส่วนเกิน ส่วนลด ขายในมูลค่าปัจจุบัน 7

ตัดจ่ายส่วนเกินและส่วนลดหุ้นกู้ 8

ตัดจ่ายส่วนเกิน วิธีเส้นตรง 9

ตัดจ่ายส่วนเกิน วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง 10

ตัดจ่ายส่วนเกิน ไม่เต็มงวด 11

ตัดจ่ายส่วนลด วิธีเส้นตรง 12

ตัดจ่ายส่วนลด วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 13

ตัดจ่ายส่วนลด ไม่เต็มงวด 14

ต้นทุนในการออกหุ้นกู้ 15

ไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบกำหนด 16

ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด 17

วินสิริ 1/3

วินสิริ 2/3

วินสิริ 3/3

บานบุรี 1/2

บานบุรี 2/2

ณรงค์ฤกษ์ 1/2

ณรงค์ฤกษ์ 2/2

พิมวรรณ

ปีเก้ 1/2

ปีเก้ 2/2

แสงทอง

จามจุรี

รพี

ห้างหุ้นส่วน
การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 1

การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 2

การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 3

การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 4

การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 5

การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 6

ห้างหุ้นส่วนแบ่งกำไรขาดทุน 1

ห้างหุ้นส่วนแบ่งกำไรขาดทุน 2

ห้างหุ้นส่วนแบ่งกำไรขาดทุน 3

ห้างหุ้นส่วนแบ่งกำไรขาดทุน 4

ห้างหุ้นส่วนแบ่งกำไรขาดทุน 5

ห้างหุ้นส่วนแบ่งกำไรขาดทุน 6

ห้างหุ้นส่วนแบ่งกำไรขาดทุน 7

ห้างหุ้นส่วนแบ่งกำไรขาดทุน 8

ห้างหุ้นส่วนแบ่งกำไรขาดทุน 9

ซื้อส่วนได้เสียจากผู้เป็นหุ้นส่วนเก่าคนเดียว 1

ซื้อส่วนได้เสียจากผู้เป็นหุ้นส่วนเก่าคนเดียว 2

ซื้อส่วนได้เสียจากผู้เป็นหุ้นส่วนเก่าคนเดียว 3

ซื้อส่วนได้เสียจากผู้เป็นหุ้นส่วนเก่าหลายคน 1

ซื้อส่วนได้เสียจากผู้เป็นหุ้นส่วนเก่าหลายคน 2

ซื้อส่วนได้เสียจากผู้เป็นหุ้นส่วนเก่าหลายคน 3

นิติและสมชาติ

ลูกแก้วและพิชนี

วรภพ วีณา วิมล 1

วรภพ วีณา วิมล 2

ไก่โต้ง 1

ไก่โต้ง 2

ไก่โต้ง 3

เก่ง กล้า กุด

เอ บี ซี

มานะ มาโนช มาวิน

ธนาและนนท์

นครและดาริน

ความรับผิดชอบของหุ้นส่วนต่อหนี้ของห้างหุ้นส่วน

งบกระแสเงินสด
Get access to all the tutorials in the course now!  
Description

คำอธิบาย คำอธิบาย คำอธิบาย คำอธิบาย คำอธิบาย คำอธิบาย คำอธิบาย คำอธิบาย

Price
Teacher
มานพ สีเหลือง

Courses by this teacher

Name Level Release Date
การบัญชีชั้นต้น 1 17-08-2012
การบัญชีชั้นกลาง 1 17-08-2012
คอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจวิศวกรรม 17-08-2012
การบัญชีต้นทุน 1 17-08-2012
การบัญชีบริหาร 1 17-08-2012
ติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร วิชาการบัญชี 17-08-2012
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 17-08-2012
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 17-08-2012
การบัญชีชั้นต้น 2 17-08-2012
การบัญชีชั้นกลาง 2 17-08-2012
การบัญชีชั้นสูง 2 17-08-2012
การบัญชีชั้นสูง1 25-11-2012
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express 05-02-2013
ติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร วิชาการสอบบัญชี 01-07-2013
ติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร : กฎหมายห้างหุ้นส่วน 01-07-2013
การบัญชีต้นทุนระดับ ปวส. 04-05-2014
ติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร วิชาประมวลฯ 25-09-2014
การบัญชีต้นทุน2(ปวส.) 14-10-2014
การบัญชีต้นทุน1(ปวส.) 15-10-2014
ติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร : การบัญชีต้นทุน 28-08-2015
การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ถาวร 17-04-2016
การบัญชีชั้นกลาง 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 18-04-2016
การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 18-04-2016
การบัญชีชั้นสูง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 18-04-2016
ระบบการสะสมต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปตามวิธีต้นทุนงานสั่งทำ 25-04-2016
การคำนวณต้นทุนกิจกรรม(ABC) 26-04-2016
Facebookสมัครเลย!! เพียง 4,000 บ./ท่าน เท่านั้น
(รีบจองด่วน!!!! รับจำนวนจำกัดนะคะ)

 
ขอแสดงความยินดี!!!!!!!!!! กับผู้สอบบัญชีภาษีอากร ป้ายแดง จากสถาบันYellowการบัญชี
ขอแสดงความยินดีกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA)ป้ายแดงครั้งที่ 37 จำนวน 90 ท่าน มี 10 ท่านมาจากค่ายYellowการบัญชี และ 1 ใน 10 ท่านนั้น คือ อ.เจี๊ยบของเรานั่นเองสถาบัน Yellow การบัญชี

เรียนบัญชีออนไลน์ฟรี ติวบัญชี (E-learning) สอนบัญชีภาคปฏิบัติด้วยโปรแกรม Express วางระบบบัญชี รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี
เลขที่ 35/145 ซอยหมู่บ้านราชตฤณมัย แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

เบอร์โทร : 02-552-1033 , 085-3111669
© 2012   Yellow Accounting    all rights reserved.


Deprecated: Function ereg() is deprecated in /hdd2/home/yellow/domains/yellowaccounting.com/public_html/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 381