ลืมรหัสผ่าน?  
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
 
Facebook Twitter Youtube
 • xaa-02.jpg
 • xaa-03.jpg
 • xaa-04.jpg
 • zza-01.jpg
 • zza-02.jpg
 • zza-03.jpg
 • zza-04.jpg
 • zza-05.jpg
 • zza-06.jpg
 • zza-07.jpg
 • zza-09.jpg
 • zza-10.jpg
 • zza-11.jpg
 • zza-14.jpg
 • zza-15.jpg
 • zza-17.jpg
 • zza-18.jpg
 • zza-20.jpg
 • zza-21.jpg
 • zza-22.jpg
ยินดีต้อนรับ
////สถาบันYellowการบัญชี\\\\
__สถาบันอบรมสัมมนาบัญชี-ภาษี__
ภาคปฏิบัติระดับ 1 ของประเทศไทย

- อบรมบัญชี-ภาษี
- ติวCPA
- ติวTA 3วิชา
- วิทยากรบัญชี-ภาษี
- ปรึกษาบัญชี/ภาษี
- รับทำบัญชี , ปิดบัญชี
- รับตรวจสอบบัญชี/ภาษี
- รับวางระบบบัญชี/ภาษี
- รับจดจัดตั้งบริษัท, หจก.
- รับเปลี่ยนแปลงบริษัท, หจก.
- รับจดทะเบียนเลิกกิจการ
- ขายโปรแกรม Express

และมีเฟรนไชส์สำนักงานบัญชีYellow
ทั่วประเทศไทย
ID line@ : @yellowtraining
T
el : 097-009-1656
Tel : 062-262-2916
ติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร วิชาการบัญชี
Teacher: มานพ สีเหลือง
Released: 17-08-2012
Level: Beginner
Price: 3000
Table of Contents
Get access to all the tutorials in the course now!  
Viewed Level
สินทรัพย์
อื่นๆ
พื้นฐาน
ต้นทุน
ติวสดครัั้งที่ 38 วันที่ 1
ติวสดครั้งที่ 38 วันที่ 2
ติวสดครั้งที่ 38 วันที่ 3
ติวสดครั้งที่ 38 วันที่ 4
ห้างหุ้นส่วน
การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ถาวร
ต้นทุนการกู้ยืม
ติวสดครั้งที่ 39 วันที่ 1
ติวสดครั้งที่ 39 วันที่ 2
ต้นทุนกิจกรรม
ติวสดครั้งที่ 39 วันที่ 3
ติวสดครั้งที่ 39 วันที่ 4
ติวสดครั้งที่ 39 วันที่ 5
ติวสดครั้งที่ 39 วันที่ 6(สุดท้าย)
การบัญชีสำหรับสัญญาก่อสร้าง
เพิ่มเติมติวครั้งที่ 39
เฉลยข้อสอบอัตนัยครั้งที่ 39
ติวสดครั้งที่ 40 วันที่ 1 (บัญชีพื้นฐาน)
ติวสดครั้งที่ 40 วันที่ 2 (เงินสดย่อย งบพิสูจน์ยอด ลูกหนี้ตั๋วเงิน สินค้า เงินลงทุน)
ติวสดครั้งที่ 40 วันที่ 3(สินทรัพย์ถาวร)
ติวสดครั้งที่ 40 วันที่ 4 (ห้างหุ้นส่วน,หนี้สิน)
ติวสดครั้งที่ 40 วันที่ 5 (ชำระบัญชีห้าง,สัญญาก่อสร้าง,ต้นทุนพื้นฐาน)
ติวสดครั้งที่ 40 วันที่ 6 (ต้นทุนช่วง,ต้นทุนมาตรฐาน,ผลิตภํณฑ์ร่วมและพลอยได้,ต้นทุนกิจกรรม)
ติวสดครั้งที่ 41 วันที่ 1(พื้นฐาน)
ติวสดครั้งที่ 41 วันที่ 2(เงินสดย่อย ,งบพิสูจน์ยอด, ลูกหนี้, ตั๋วเงินรับ, สินค้า และเงินลงทุน)
ติวสดครั้งที่ 41 วันที่ 3(สินทรัพย์ถาวร)
ติวสดครั้งที่ 41 วันที่ 4(ห้างหุ้นส่วน, หนี้สิน)
ติวสดครั้งที่ 41 วันที่ 5 (สัญญาก่อสร้าง ,ต้นทุนพื้นฐาน)
ติวสดครั้งที่ 41 วันที่ 6 (ต้นทุนงานสั่งทำ ต้นทุนช่วง ต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนกิจกรรม จุดคุ้มทุน)
เฉลยข้อสอบครั้งที่ 41
ติวสดครั้งที่ 42 วันที่ 1
ติวสดบัญชีครั้งที่ 42 วันที่ 2
ติวสดครั้งที่ 42 วันที่ 3
ติวสดครั้งที่ 42 วันที่ 4(ต้นทุน และหนี้สิน)
เฉลยข้อสอบสินทรัพย์(ปรับปรุงใหม่)
ติวสดครั้งที่ 43 วันที่ 1
ติวสดครั้งที่ 43 วันที่ 2
เอกสารเพิ่มเติม
ติวสดครั้งที่ 43 วันที่ 3
ติวสดครั้งที่ 43 วันที่ 4
ติวสดครั้งที่ 44 วันที่ 1
ติวสดครั้งที่ 44 วันที่ 2
ติวสดครั้งที่ 44 วันที่ 3
ติวสดครั้งที่ 44 วันที่ 4
1/4

2/4

3/4

4/4

ข้อสอบอัตนัยรับเหมาก่อสร้างครั้งที่ 43 PDF

ทำอย่างไรกับผลต่างต้นทุนมาตรฐาน

เฉลยข้อสอบอัตนัยคำนวณรายได้รับเหมาก่อสร้างครั้งที่ 43

ข้อสอบอัตนัยต้นทุนช่วงการผลิต ครั้งที่ 43 PDF

เฉลยข้อสอบอัตนัย ต้นทุนช่วง ครั้งที่ 43

เฉลยข้อสอบปรนัย วิชาการบัญชี(ต้นทุน) ข้อ 87 - 88

เฉลยข้อสอบอัตนัยข้อ 6 (อื่น) หน้า 203ปรับโครงสร้างหนี้ ครั้งที่ 43

เฉลยข้อสอบอัตนัยข้อ 10 หน้า 150 (ต้นทุน) ต้นทุนกิจกรรม ครั้งที่ 38

เฉลยข้อสอบอัตนัยข้อ 9 (อื่น)หน้า 205 หุ้นส่วนลาออก ครั้งที่ 38

เฉลยข้อสอบอัตนัยข้อ 1 (อื่นฯ) หน้า 200 ออกตั๋วเงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร

เฉลยข้อสอบอัตนัยหนี้สินที่จะถึงกำหนดภายใน 1 ปี ครั้งที่ 43 หน้า 203

ต้นทุนการกู้ยืมสร้างสินทรัพย์

ติวสดครั้งที่ 45 วันที่ 1
ติวสดครั้งที่ 45 วันที่ 2
ติวสดครั้งที่ 45 วันที่ 3
ติวสดครั้งที่ 45 วันที่ 4
ติวสดครั้งที่ 45 วันที่ 5(ติวเพิ่ม)
เพิ่มเติมครั้งที่ 45
ติวครั้งที่ 47 (วันที่ 1) ลูกหนี้,ตั๋วเงิน และสินค้าคงเหลือ
ติวครั้งที่ 47 (วันที่ 2) ต้นทุนพื้นฐาน และต้นทุนงานสั่งทำ
เพิ่มติมครั้งที่ 47
Get access to all the tutorials in the course now!  
Description

Price
3 Months: 3000 ฿
1 Year: 9000 ฿
Teacher
มานพ สีเหลือง

Courses by this teacher

Name Level Release Date
การบัญชีชั้นต้น 1 17-08-2012
การบัญชีชั้นกลาง 1 17-08-2012
ภาษีอากรและจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี 17-08-2012
การบัญชีต้นทุน 1 17-08-2012
การบัญชีบริหาร 17-08-2012
ติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร วิชาการบัญชี 17-08-2012
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 17-08-2012
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 17-08-2012
การบัญชีชั้นต้น 2 17-08-2012
การบัญชีชั้นกลาง 2 17-08-2012
วิธีการใช้ Express ต่างๆ 05-02-2013
ติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร วิชาการสอบบัญชี 01-07-2013
การบัญชีต้นทุนระดับ ปวส. 04-05-2014
ติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร วิชาประมวลฯ 25-09-2014
การบัญชีต้นทุน2(ปวส.) 14-10-2014
การบัญชีต้นทุน1(ปวส.) 15-10-2014
ทำบัญชีจากเอกสารจริงด้วยโปรแกรมExpress-ธุรกิจผลิตสินค้า 18-04-2016
การบัญชีชั้นสูง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 18-04-2016
ระบบการสะสมต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปตามวิธีต้นทุนงานสั่งทำ 25-04-2016
ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา 03-05-2016
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 03-05-2016
ภาษีธุรกิจและการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี 03-05-2016
ทำบัญชีจากเอกสารจริงด้วยโปรแกรม Express - ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 29-07-2016
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจภาษี 17-10-2016
เจาะลึกการจ่ายเงินปันผลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 18-10-2016
สุดยอดนักบัญชี 15-11-2016
ลูกหนีเงินกู้ยิมกรรมการ เงินปันผล กำไรสะสม 02-08-2018
ทำบัญชีจากเอกสารจริงด้วยโปรแกรม Express - ธุรกิจนำเข้าส่งออก 14-11-2018
วางระบบบัญชี รุ่นที่ 4 21-06-2019
คอร์ส ธุรกิจร้านทอง รุ่น2 25-06-2019
วิเคราะห์งบการเงิน รุ่นที่3 21-09-2019
การบัญชีพื้นฐาน รุ่นที่ 3 21-09-2019
สอนประกอบอาชีพอิสระ : การจดจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง และเลิกกิจการทั้งกรมพัฒฯ และกรมสรรพากร 21-09-2019
ทำบัญชีธุรกิจซื้อมาขายไป/บริการ- ด้วยโปรแกรม Express 06-10-2019
ปิดบัญชีและออกงบการเงินจากเอกสารจริง รุ่นที่ 19.5 03-11-2019
express ซื้อมาขายไป รุ่นที่ 6 24-11-2019
วันที่ 31/1/63 (4) วงจรบัญชี วันศุกร์ 08-02-2020
วันที่ 24/1/63 (3) วงจรบัญชี วันศุกร์ 08-02-2020
ติว ต้นทุนช่วงการผลิต 22-02-2020
Requirements

Others:


Books:


Misc.:


สถาบัน Yellow การบัญชี

เรียนบัญชีออนไลน์ฟรี ติวบัญชี (E-learning) สอนบัญชีภาคปฏิบัติด้วยโปรแกรม Express วางระบบบัญชี รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี
ติว TA และ ติว CPA
เลขที่ 34/135 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

หยุดทุกอังคาร-วันพุธ 

เบอร์โทร : 097-009-1656 , 085-311-1669
E-mail : training@yellowacc.com
ID Line : @yellowtraining
© 2012-2020   Yellow Accounting    all rights reserved.